Python实现二分查找

目录

二分查找_也称折半_查找(Binary Search),它是一种效率较高的_查找_方法。但是,折半_查找_要求线性表必须采用顺序存储结构,而且表中元素按关键字有序排列。

二分查找法:搜索过程从数组的中间元素开始,如果中间元素正好是要查找的元素,则搜索过程结束;如果某一特定元素大于或者小于中间元素,则在数组大于或小于中间元素的那一半中查找,而且跟开始一样从中间元素开始比较。如果在某一步骤数组为空,则代表找不到。这种搜索算法每一次比较都使搜索范围缩小一半。注意如果要想使用二分查找,前提必须是元素有序排列 。

1、循环方式

def binary_search_2(alist,item):
    “““二分查找—循环版本”””
    n = len(alist)
    first = 0
    last = n-1
    while first <= last:
        mid = (first + last)//2
        if alist[mid] ==item:
            return True
        elif item < alist[mid]:
            last = mid - 1
        else:
            first = mid + 1
    return False
if __name__ == “__main__”:
    a = [1,5,6,10,11,13,18,37,99]
    sorted_list_21 = binary_search_2(a, 18)
    print(sorted_list_21) //True
    sorted_list_22 = binary_search_2(a, 77)
    print(sorted_list_22) //False

2、递归方式

def binary_search(alist,item):
    “““二分查找—递归实现”””
    n = len(alist)
    if n > 0:
        mid = n//2    #数组长度的一半中间下标
        if item == alist[mid] :
            return True   #查找成功
        elif item < alist[mid]:
            return binary_search(alist[:mid],item)
        else:
            return binary_search(alist[mid+1:], item)
    else :
        return False   #失败
if __name__ == “__main__”:
    a = [1,5,6,10,11,13,18,37,99]
    # print(a)
    sorted_list_11 = binary_search(a,37)
    print(sorted_list_11)//True
    sorted_list_12= binary_search(a, 88)
    print(sorted_list_12)//False

随机文章